VITAJTE NA STRÁNKACH

SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY

národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií

Podporte nás 2%

Kto sme   


Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje. Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 116 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky, ktoré podporuje v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Smerovanie a zásadné koncepčné otázky práce určuje Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady ako jej najvyšší orgán. Predsedníctvo na čele s prezidentom Slovenskej humanitnej rady riadi a zabezpečuje jej činnosť. Konkrétnym výkonom prác je poverený Úrad Slovenskej humanitnej rady, ktorý vedie riaditeľ.

Úrad SHR v súčasnosti:

- vydáva špecializovaný časopis pre dobrovoľnícky sektor spolu s prílohou pre zdravotne postihnutých občanov
- vydáva špecializovaný časopis pre ľudí so zdravotným postihnutím, chorých a starších s materinským jazykom maďarským
- organizuje verejné zbierky na podporu činnosti spolupracujúcich humanitných a charitatívnych organizácií
- od sponzorov získava materiálne dary na pomoc ľuďom v krízových životných situáciách
- poskytuje verejnosti informácie o dostupnosti rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zdravotným postihnutím na slovenskom trhu
- poskytuje sociálne služby na pomoc ľuďom s poskytnutou medzinárodnou formou ochrany, cudzincom s prechodným alebo trvalým pobytom ako i osobám, ktoré boli zadržané a umiestnené v Útvaroch policajného zadržania pre cudzincov z dôvodu neoprávneného pobytu na území SR

Slovenská humanitná rada v zahraničí reprezentuje mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií. Je otvorená spolupráci so všetkými subjektmi, ktoré sa hlásia k rovnakému poslaniu a k základným princípom humanity a pripája sa k medzinárodnému vyhláseniu základných princípov dobrovoľníctva. Iniciuje vzájomnú pomoc a spoluprácu a vytvára podmienky pre skvalitňovanie výmeny informácií na medzinárodnej úrovni.

stanovy // programové vyhlásenie // výročná správa // etický kódex dobrovoľníkov // uznesenie

Náš team   


Peter Devínsky

Prezident SHR

Peter Devínsky
Eva Lysičanová

Riaditeľka úradu

Eva Lysičanová
Monika Zemanovičová

Ekonomické oddelenie

Monika Zemanovičová
Róbert Demovič

Organizačné oddelenie

Róbert Demovič
Pes Bárt

Verný pomocník

Pes Bárt

Zmluvy   


21.1.2021 - Zabezpečenie bielej techniky
- Objednavka - biela technika 29.10.2020

15.1.2021 - - Rámcová zmluva - Nákup zdravotníckych pomôcok a liečiv
Príloha č. 2 Aktuálny zoznam kategorizovaných liekov
Príloha č. 3 Aktuálny zoznam kategorizovaných zdravotníckych

4.12.2020 - - Zmluva o poskytovaní služieb - tlmočenie a preklady

27.11.2020 - - Objednávka osobného motorového vozidla LEXUS RX 450h Premium

11.11.2020 - - Nákup výpočtovej techniky - kúpna zmluva
- Špecifikácia nákupu výpočtovej techniky - príloha č. 1 kúpnej zmluvy
- Výpis OR dodávateľa výpočtovej techniky

27.7.2020 - - Nákup výpočtovej techniky - kúpna zmluva
- Špecifikácia nákupu výpočtovej techniky - príloha č. 1 kúpnej zmluvy
- Odstúpenie od zmluvy na nákup výpočtovej techniky

5.6.2020 - - Nákup televízorov a príslušenstva

1.2.2020 - - Zmluva supervizia Efektívne služby III

1.2.2020 - - Zmluva supervizia Kompas III

1.1.2020 - - Zmluva o poskytovaní právnych služieb

1.1.2020 - - Zmluva Lexus - PPC team

20.12.2019 - - Zmluva Autopalace SK

9.12.2019 - - Výzva na predloženie ponuky - dodávka osobných automobilov

13.1.2017 - - Zmluva o poskytovaní zdravotníckych potrieb - Allestepharm.

16.1.2017 - - Dodatok č. 1 - Allestepharm.

30.11.2016 - - Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - ORANGE.

27.9.2016 - - Zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb - Specta s.r.o.

Podporte nás   


Príspevky vo forme 2 % dane z príjmu, nie sú príspevok navyše. Práve naopak, tieto prostriedky v prípade neuplatnenia svojho práva ich daňový úrad odvedie do štátneho rozpočtu.

Vy však máte jedinečnú možnosť a právo rozhodnúť o osude Vašich 2 %. Rozhodnite sa a podporte tak Slovenskú humanitnú radu, národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií.

Stručný postup poukázania 2%

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatenie dane vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať

Viac informácii o 2% z dane a dalšie tlačivá najdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme Vám!

- Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby
- Ziadost o 2%


Aktuality   


Výzva na predloženie ponuky - tlmočenie a preklady

2.10.2020 - - Čestné vyhlásenie uchádzača, - Špecifikácia predmetu zákazky, - Výzva na predkladanie ponúk


Vyhlásenie k aktuálnej situácií v utečeneckom tábore v Grécku.

14.9.2020 - - tábor Moria - podpora relokácií


Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III

Cieľom projektu je zabezpečenie komplexnej starostlivosť o žiadateľov o azyl (ďalej len „ŽoA“) v rámci celého územia Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovania doplnkových služieb nad rámec štandardne poskytovaných služieb zo strany Slovenskej republiky. Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) ako aj pre žiadateľov o azyl umiestnených mimo týchto zariadení. Špecifická pozornosť je venovaná potrebám zraniteľných skupín osôb, ako napríklad osobám so zdravotným postihnutím, obetiam obchodovania s ľuďmi, tehotným ženám, slobodným rodičom s maloletými deťmi, traumatizovaným osobám, týraným osobám, obetiam násilia, psychicky chorým osobám, starým ľuďom a pod. Projekt je zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osôb umiestnených vo všetkých zariadeniach pre MÚ MV SR. Súčasťou projektu je aj poskytovanie právnych služieb.

Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2020 do 31.12.2021


KOMPAS III

Ciele projektu prispievajú k zabezpečeniu adekvátnych a primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR (ďalej len ÚPZC) v Medveďove a Sečovciach. Potreby štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v ÚPZC sú zabezpečované poskytovaním sociálneho poradenstva a asistencie, psychologického poradenstva, materiálnou pomocou, realizáciou voľnočasových aktivít a ďalších doplnkových a podporných služieb pre osoby umiestnené v týchto zariadeniach. Projekt je primárne zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osobám umiestnených v špecializovaných zariadeniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ÚHCP P PZ MV SR). Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v týchto zariadeniach, avšak so špeciálnym zameraním sa na zraniteľné skupiny osôb, ktorým bude venovaná špeciálna pozornosť a zabezpečený osobitný prístup.

Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2020 do 31.12.2021.


Rifugio

Projekt cez svoje odborné kapacity napomáha pri integrácii osôb s udeleným azylom a poskytnutoudoplnkovou ochranou. Projekt ponúka odbornú pomoc vo viacerých oblastiach integrácie ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia. Zároveň však dodržiava princípy individuálneho prístupu ku klientovi a reflektuje rozdielne fázy integrácie v ktorých sa cieľová skupina môže nachádzať. Súčasť projektu tvoria asistencie a sprievodné aktivity, ktoré dopomáhajú k udržateľnosti a zlepšeniu štatútu a pobytu cieľovej skupiny. Projekt sa realizuje na celom území SR primárne cez kancelárie SHR v Bratislave a v Košiciach.

Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2020 do 31.12.2021.


Pomoc od spoločnosti Expodom.sk:

12.6.2020 - - Slovenská humanitná rada realizuje projekty, ktoré pomáhajú našim cieľovým skupinám a klientom, pracujeme v oblasti sociálneho poradenstva, sociálnej asistencie a podpory aj tých, ktorí sa v živote ocitli v neľahkých situáciách. Považujeme za dôležité, aby sa o našej činnosti dozvedela odborná aj široká verejnosť, aby sa rozširovali naše partnerstvá aj možnosti pomoci. V tomto smere sa nám rozhodla pomôcť aj spoločnosť Expodom.sk, ktorá nám ako sponzorský dar poskytla party stan, ktorý budeme môcť využívať pri kontaktoch na verejných priestranstvách a prezentáciu našich aktivít, za čo sme vďační a veríme, že sa nám tak podarí komfortnejšie plniť naše ciele.


LEN SPOLU TO PREKONÁME

20.4.2020 - Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO

Smutných správ je okolo nás v posledných dňoch veľa. Napriek tomu sme svedkami neúnavného pôsobenia desiatok občianskych iniciatív a mnohých neziskových organizácií pri zmierňovaní následkov koronakrízy na celom Slovensku. Sme na tieto prejavy spolupatričnosti, ľudskosti a solidarity hrdí.

Musíme ako spoločnosť a jej inštitúcie - štátne, súkromné i neziskové - v dnešnej situácii držať spolu aj napriek tomu, že sme v niečom odlišní a nie vždy spolu súhlasíme. To, že sa dopĺňame, zvyšuje efektivitu pomoci a celkové blaho pre spoločnosť.

Od začiatku šírenia sa koronavírusu po Slovensku robia mimovládne neziskové organizácie spolu so stovkami dobrovoľníkov všetko preto, aby boli pripravené rýchlo reagovať a zabezpečiť ľuďom v núdzi materiálnu aj inú pomoc, vrátane potravín, vody, dezinfekcie či ochranných pomôcok, ale aj prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a liekom. Mobilizujú nových dobrovoľníkov, koordinujú činnosť s ďalšími organizáciami, preukazujú veľkú mieru spolupráce, vymieňajú si skúsenosti a zdieľajú zdroje a kapacity. Ich možnosti i záber nie sú neobmedzené, napriek tomu ich úsilie je veľké a prínos pre spoločnosť dôležitý.

Viaceré z nich dlhodobo pôsobia vo vylúčených rómskych komunitách, poskytujú pomoc priamo v teréne, poznajú riziká spojené s komunitnou prácou a humanitárnou činnosťou. Mnohé dlhodobo podnecujú vznik komunitných centier v týchto lokalitách. Pomáhajúce organizácie pôsobia v lokalitách ako napr. Zborov, Kecerovce, Chminianske Jakubovany, Moldava nad Bodvou, Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Rokycany, Roškovce, Kojatice, Petrovany, Sveržov, Plavecký Štvrtok, Rankovce, Veľká Ida, Dobšiná, Varhanovce, Veľký Krtíš, Stará Teheľňa v Prešove, Luník IX v Košiciach a ďalších. Iné organizácie, zamerané na ochranu ľudských práv dohliadajú na to, aby neboli porušované práva ľudí či už z pohľadu diskriminácie na základe farby pleti, v prístupe k informáciám či k zdravotnej starostlivosti.

Vytrvalo ponúkame pomoc mimovládnych organizácií štátu. Napriek prirodzeným obmedzeniam, máme k dispozícii efektívne riešenia, založené na rokoch skúseností a práce priamo v teréne, práci s dobrovoľníkmi, ktoré môžu pomôcť zachraňovať životy. Tam, kde je to možné, realizujeme našu pomoc v teréne, neodohráva sa zďaleka iba zo vzdialených kancelárií.

Vývoj ostatných dní nám ukazuje, že urgentne potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi krízovým manažmentom vlády SR a pomáhajúcimi organizáciami z neštátnej sféry, ale väčšiu previazanosť ústredných, regionálnych a miestnych krízových štábov. Pretože všade, kde je to len trochu možné aktivisti a ich organizácie už dávno sú a budú aj naďalej. Len spoločne dokážeme efektívne využiť obmedzené zdroje a čas, ktorý máme k dispozícii.

Miestom, kde sa budú stretávať informácie o dianí vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám je Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity. Uvítame, ak sa krízový manažment vlády SR rozhodne vnímať odporúčania zúčastnených strán z tohto miesta nie ako neoprávnené zasahovanie do jeho kompetencií, ale ako snahu pomôcť efektívne a adresne. Expertízu a celkovú znalosť aktuálnych možností a práce celého občianskeho sektora ponúka verejnej správe aj Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, ktorý vznikol pri Komore MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Sme hrdí na to, ako sa v tejto krízovej situácii ukazuje spolupatričnosť a ľudskosť mnohých mimovládnych organizácií, združení, skupín ľudí aj jednotlivcov. Za posledné týždne v našom prostredí vidíme bezprecedentnú úroveň spolupráce. Táto kríza nás zomkla. Spolupracujeme ako nikdy predtým, vymieňame si skúsenosti a informácie, zdieľame zdroje aj ľudské kapacity.

Budeme naďalej ponúkať pomocnú ruku a veríme, že najdôležitejší je náš spoločný cieľ - aby sme spoločne túto situáciu zvládli čo najlepšie.

Podpísaní zástupcovia platforiem MNO, členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

Marcel Zajac, predseda KOMORY MNO a podpredseda Rady vlády SR pre MNO, platforma Ekofórum
Mária Machajdíková, Nezávislá platforma SocioFórum o.z.
Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
Soňa Lexmanová, Fórum donorov
Richard Medal, Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií
Beata Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Mária Behanovská, Vidiecky parlament ma Slovensku
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Branislav Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných SR
Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Daniel Kaba, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií
Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Soňa Holíková a Daniela Konečná, Únia materských centier
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií a fondov
Ivana Kohútková, Hlas občianskych organizácií
Karolína Miková, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Laura Dittel, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, Karpatská Nadácia
Boris Strečanský, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Vladimir Sendrei, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Filip Vagač, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Peter Medveď, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis
Kálmán Petőcz, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Výzvu podporili aj:
Martin Bútora, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Martin Macko, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Michal Davala, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Predbežné správy o zbierkach 19.3.2020

DOPLNENÁ Zbierka 000-2019-033794 - MV SR

DOPLNENÁ Zbierka 000-2019-033797 - MV SR
12 ľudskoprávnych organizácií píše politikom:

17.3.2020 - - Nešírte strach z migrácie, hovorte fakty


Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou

17.3.2020 - - Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


Výzva na predloženie ponuky

9.12.2019 - - Výzva na predloženie ponuky - dodávka osobných automobilov


ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2019

3.10.2019 - Pozdravujeme a srdečne Vás pozývame okúsiť niečo arteterapeutické, ak môžte aj zdieľať, alebo preposlať koho by to mohlo zaujať. Zámerom konferencie je prepojenie teoretických poznatkov, výsledkov výskumov a príkladov dobrej praxe. Zameranie sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovanie sociálnej izolácie a zlepšovanie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského a kultúrneho života.
Viac informácii (PDF)


Nedeľná paráda

Nedeľná paráda 17.6.2018

16.6.2019 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 16. júna 2019 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)


Vyhlásenie Komory mimovládnych organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie k radikalizácii spoločenských vystúpení voči organizáciám aktívnych občanov

Skončilo sa prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Dovoľujeme si v tejto súvislosti vyjadriť znepokojenie z viacerých verbálnych útokov, ktoré počas volebnej kampane odzneli na adresu občianskeho sektora a konkrétnych mimovládnych organizácií. pozriet

Odmietame zastrašovanie a vyhrážky ktoré odzneli v predvolebných vystúpeniach niektorých z kandidátov na prezidenta SR a ich podporovateľov. Zásadne nesúhlasíme s ich pokusmi prezentovať „mimovládne organizácie“, ako kriminálne skupiny.

Sme slobodní občania Slovenskej Republiky. Ako občania si plníme svoje povinnosti a chceme aj slobodne napĺňať naše občianske práva. Odmietame spochybňovanie nezávislej občianskej kontroly, občianskej participácie pri príprave legislatívnych noriem, či účasti verejnosti a občianskych organizácií pri tvorbe verejných politík. Odmietame tiež kolektívnu a paušálnu stigmatizáciu organizácií financovaných, či spolufinancovaných zo zahraničia.

S túžbou po napredovaní našej spoločnosti a vášňou pri napĺňaní tejto túžby pôsobíme a naďalej chceme pôsobiť v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja detí a mládeže, či seniorov, v oblasti duchovného rozvoja a kultúry, amatérskeho športu a telesnej výchovy, v oblasti zachovávania historických a kultúrnych tradícii našej spoločnosti, ale aj v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv. Nebránime sa kritickej diskusii o stave a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti, ale odmietame šírenie strachu, nenávisti a nepravdivých informácií.

Komora MVO tiež vyjadruje podporu publikovaným stanoviskám:

1. Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
- Rada vyjadruje hlboké znepokojenie a rozhorčenie nad tým, že v práve prebiehajúcej prezidentskej kampani sú prítomné zo strany viacerých kandidátov a ich podporovateľov silné prvky antisemitizmu, homofóbie a iných foriem intolerancie, ktoré nadobúdajú organizovanú formu.
- Rada zásadne odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti a vyzýva všetky osoby zapojené do kampane pred druhým kolom volieb, aby sa takýchto prejavov zdržali.

2. Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie(VRAX).
- VRAX vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote ( bod 1, s. 3: „...Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie.“).
- V nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi;

Poznámka: Predstavitelia mimovládnych organizácií dnes o vyhlásení Komory MVO, ako aj téme verbálnych útokov na občiansky sektor informovali Radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie (ktorej 22. zasadnutie sa uskutočnilo dnes v priestoroch Hotela Bôrik).

Pre viac infomácií prosím kontaktujte: Marcel Zajac, predseda Komory MVO a podpredseda Rady vlády pre MNO


Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

11.1.2019 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033151 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

11.1.2019 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033156 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem


Vianočný Dobrý trh 2018

16.12.2018 - Príďte navštíviť náš stánok na vianočnom Dobrom trhu na námestí SNP v Bratislave. Budeme mať pre vás nachystané ručne vyrábané drobnosti od našich klientov a určite si aj pochutnáte na "utečeneckých" špecialitách. Všetci ste u nas vítaní. Viac informácii www.dobrytrh.sk Vianočný Dobrý trh 16.12.2018Nedeľná paráda

Nedeľná paráda 17.6.2018

17.6.2018 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 17. júna 2018 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)


12.04.2018 - - Slovenská humanitná rada ako riadny člen Rady vlády pre mimovládne organizácie spolupodporila nasledovné uznesie týkajúce sa aktuálnej situácie v našej krajine

Postavme sa za slušné Slovensko

Postavme sa za služné Slovensko
Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

26.10.2017 - Ďakujeme organizátorom za pozvanie a našim utečencom z tábora z Rohoviec za obetavú účasť na X. ročníku Turnaja BLMF proti rasizmu vo futbale. Krátku reportáž a video z akcie si môžete pozriet na tejto stránke.

15.10.2017 - Už 10. ročník Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) proti rasizmu a intolerancii sa uskutoční 15.10.2017 o 10:00 v Športovom areáli Pavla Gleska v Centre akademického športu STU na Račianskej ulici 103 v Bratislave (Mladá garda).

Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

ŠTRUKTÚRA SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY   


Úrad SHR:
Eva Lysičanová riaditeľka úradu SHR
T: 02/50200515
email: lysicanova@shr.sk

Peter Devínsky koordinátor projektov pre utečencov
T: 02/50200516, 0918/432840
email: devinsky@shr.sk

Róbert Demovič organizačné oddelenie, Rehis
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Monika Zemanovičová ekonomické oddelenie
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Maroš Silný šéfredaktor mesačníka Humanita
T: 0948/016 123
email: redakcia.humanita@gmail.com
Predsedníctvo SHR:
Peter Devínsky - prezident SHR
Jaroslav Hinšt - viceprezident SHR
Jozef Borovka - člen predsedníctva
Judita Slezáková - člen predsedníctva
Bohuslava Zániová - člen predsedníctva

Martina Barboríková - náhradníčka
Revízna komisia SHR:
František Vojtech - predseda komisie
Eva Benžová - člen komisie
Imrich Trenčík - člen komisie

Organizácie   


A -J

A - A.B.ZRTV Piešťany, Ambrelo - občianske združenie, ASKAS - asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Asociácia detí a mládeže (ADAM) s vnútorným a telesným ochorením v SR, Asociácia Marfanovho syndrómu, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Asociácia seniorov - expertov

B - Benefičné združenie slabozrakých detí

C - Centrum pomoci a vzdelávania

Č - Človek a príroda - Pro Homine In Natura

D - Detská organizácia Fénix, Detská organizácia FRIGO, Detské centrum Ružomberok, Detský fond Slovenskej republiky, Diakonické združenie RODINA, Dom sociálnych služieb - MOST, n.o., Dom sv. Martina, nezisková organizácia, Domov pre každého

F - Fórum pre pomoc starším

G - GREGORIÁL

H - Hemat - dobročinné združenie, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, HOSPIC MATKY BOŽEJ, Humanita a zdravie pre všetkých, Humanita, neinvestičný fond, Humanitná spoločnosť Humanita pre život, Humanitná spoločnosť Prijatie, Humanitné združenie Ľudské srdce

I - Integra -Združenie pre duševné zdravie

J - JAS klub abstinujúcich Bratislava, Jednota dôchodcov na Slovensku

K - R

K - Katolícka jednota Slovenska, Klub cystickej fibrózy, Košická organizácia vozíčkárov - Nezávislý život, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kynologický klub Ekoiuventa, o.z.

L - Lepší svet, n.o., Liga boja proti diabetes mellitus, Liga proti reumatizmu na Slovensku, Liga za duševné zdravie,

M - MARGARÉTKA, o.z., Materské centrum Bambino, Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách, Motýľ - Združenie na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám

N - Nadácia pre pomoc ľuďom postihnutým Rettovým syndrómom - Slovensko, Národné združenie pre PKU - Slovensko, Náruč - pomoc deťom v kríze

O - Občianske združenie - TOPĽA, Občianske združenie BARLIČKA, Občianske združenie celiatikov, Občianske združenie EFKO, Občianske združenie HUMÁNUM, Občianske združenie NADENÁŠ, Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím - Iskierka, Občianske združenie UŠKO, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Otvorená cesta - asociácia pre vnútorné oslobodenie, OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA

P - PROVITAL, o.z.

R - ROAD - Nezisková organizácia

S

S - Slovak Crohn Club, Slovenská asociácia psov terapeutov, Slovenská hippoterapeutická asociácia (SHA), Slovenská liga celiakov, Slovenská spoločnosť celiatikov, Slovenská spoločnosť na ochranu zanedbávaných a zneužívaných detí - Dôvera, Slovenské hemofilické združenie, Slovenské krízové centrum - DOTYK, Slovenské misijné hnutie, Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora, Slovenský zväz nedoslýchavých, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovilco, Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže, Spoločnosť Belova, Spoločnosť detskej onkológie, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Spoločnosť familiárnych hyperlipoproteinémií a Slovenská asociácia aterosklerózy, Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Spoločnosť Medicína Alternatíva Naturalis, Spoločnosť pre podporu občianskych aktivít, Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe v SR, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu, Spoločnosť priateľov detí s polycystickými obličkami, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Spoločnosť Prometheus, Spoločnosť psoriatikov a atopikov - SR, Spoločnosť Turnerovho syndrómu, Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu, Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA

T - Z

Š - Športinvalid,

Ú - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Únia pracovníkov detských domovov,

Z - Zámocký jazdecký klub, Združenie Korytnačky, Združenie Matta Talbota , Združenie MUDr. Ivana Novotného, Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR, Združenie na pomoc mentálne postihnutým - DÚHA, Združenie občanov AURA, Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých, Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí, Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, Združenie Umenie pomoci, Združenie zdravotne postihnutých Oravy, ZOM Prešov - Združenie zdravotne postihnutých, Zväz diabetikov Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Zväz sluchovo postihnutých,

Ž - Živena - spolok slovenských žien

Časopis Humanita   

Časopis dobrovoľníckeho sektora

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Spolu s časopisom vychádza špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých pod názvom Humanita Plus. Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

šéfredaktor: Maroš Silný
kontakt: tel.: 0948/016 123, e-mail: redakcia.humanita@gmail.com
adresa redakcie: Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3
registrácia: MK 710/92Kontaktujte nás   


Vaša správa bola poslaná. Ďakujeme!

Leave this empty:

Sídlo
Slovenská humanitná rada
Budyšínska 1
Bratislava, 831 03
T: (+421) 2-5020-0500
F: (+421) 2-5020-0510
Email
shr@changenet.sk
Sociálne siete

Táto stránka používa cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s použitím cookies pre analytické účely.