Pomôžte rodinám na úteku

Kto sme   


Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.

Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje. Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 116 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky, ktoré podporuje v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Smerovanie a zásadné koncepčné otázky práce určuje Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady ako jej najvyšší orgán. Predsedníctvo na čele s prezidentom Slovenskej humanitnej rady riadi a zabezpečuje jej činnosť. Konkrétnym výkonom prác je poverený Úrad Slovenskej humanitnej rady, ktorý vedie riaditeľ.

Úrad SHR v súčasnosti:

- prostredníctvom projektu Tvoríme s láskou sieťuje organizácie, ktoré sú nápomocné deťom, matkám s deťmi, ľuďom s duševnými problémami a mnohým ďalším.
- vydáva špecializovaný časopis pre dobrovoľnícky sektor spolu s prílohou pre zdravotne postihnutých občanov
- vydáva špecializovaný časopis pre ľudí so zdravotným postihnutím, chorých a starších s materinským jazykom maďarským
- organizuje verejné zbierky na podporu činnosti spolupracujúcich humanitných a charitatívnych organizácií
- od sponzorov získava materiálne dary na pomoc ľuďom v krízových životných situáciách
- poskytuje verejnosti informácie o dostupnosti rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zdravotným postihnutím na slovenskom trhu
- poskytuje sociálne služby na pomoc ľuďom s poskytnutou medzinárodnou formou ochrany, cudzincom s prechodným alebo trvalým pobytom ako i osobám, ktoré boli zadržané a umiestnené v Útvaroch policajného zadržania pre cudzincov z dôvodu neoprávneného pobytu na území SR

Slovenská humanitná rada v zahraničí reprezentuje mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií. Je otvorená spolupráci so všetkými subjektmi, ktoré sa hlásia k rovnakému poslaniu a k základným princípom humanity a pripája sa k medzinárodnému vyhláseniu základných princípov dobrovoľníctva. Iniciuje vzájomnú pomoc a spoluprácu a vytvára podmienky pre skvalitňovanie výmeny informácií na medzinárodnej úrovni.

Sme partnermi UNHCR a UNICEF:

Slovenská humanitná rada je implementačný partner UNHCR a UNICEF.

UNHCER logo UNICEF logo

Projekty   


Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III

Cieľom projektu je zabezpečenie komplexnej starostlivosť o žiadateľov o azyl (ďalej len „ŽoA“) v rámci celého územia Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovania doplnkových služieb nad rámec štandardne poskytovaných služieb zo strany Slovenskej republiky. Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) ako aj pre žiadateľov o azyl umiestnených mimo týchto zariadení. Špecifická pozornosť je venovaná potrebám zraniteľných skupín osôb, ako napríklad osobám so zdravotným postihnutím, obetiam obchodovania s ľuďmi, tehotným ženám, slobodným rodičom s maloletými deťmi, traumatizovaným osobám, týraným osobám, obetiam násilia, psychicky chorým osobám, starým ľuďom a pod. Projekt je zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osôb umiestnených vo všetkých zariadeniach pre MÚ MV SR. Súčasťou projektu je aj poskytovanie právnych služieb.

Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2020 do 31.12.2021


KOMPAS III

Ciele projektu prispievajú k zabezpečeniu adekvátnych a primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR (ďalej len ÚPZC) v Medveďove a Sečovciach. Potreby štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v ÚPZC sú zabezpečované poskytovaním sociálneho poradenstva a asistencie, psychologického poradenstva, materiálnou pomocou, realizáciou voľnočasových aktivít a ďalších doplnkových a podporných služieb pre osoby umiestnené v týchto zariadeniach. Projekt je primárne zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osobám umiestnených v špecializovaných zariadeniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ÚHCP P PZ MV SR). Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v týchto zariadeniach, avšak so špeciálnym zameraním sa na zraniteľné skupiny osôb, ktorým bude venovaná špeciálna pozornosť a zabezpečený osobitný prístup.

Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2020 do 31.12.2021.


Rifugio II

Projekt RIFUGIO

Projekt cez svoje odborné kapacity napomáha pri integrácii osôb s udeleným azylom a poskytnutoudoplnkovou ochranou. Projekt ponúka odbornú pomoc vo viacerých oblastiach integrácie ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia. Zároveň však dodržiava princípy individuálneho prístupu ku klientovi a reflektuje rozdielne fázy integrácie v ktorých sa cieľová skupina môže nachádzať. Súčasť projektu tvoria asistencie a sprievodné aktivity, ktoré dopomáhajú k udržateľnosti a zlepšeniu štatútu a pobytu cieľovej skupiny. Projekt sa realizuje na celom území SR primárne cez kancelárie SHR v Bratislave a v Košiciach.

Obdobie realizácie projektu je od 01.04.2024 do 31.12.2026.
https://www.nasiutecenci.sk/rifugioBLUE DOT - MODRÝ BOD. Bezpečné miesto, centrum ochrany a podpory

SHR je implementačným partnerom UNHCR a UNICEF, v Košiciach, Michalovciach a Nitre spravuje Modre Body, Bezpečne miesta, centrá ochrany a podpory, priestory, kde utečenci môžu nájsť informácie, podporu a odporúčania pre zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, psychosociálnu podporu a iné - všetko na jednom mieste. Služby, ktoré sú k dispozícii v Modrých Bodoch sa zameriavajú na pomoc všetkým utečencom so špecializovaným zameraním na deti a najviac ohrozené skupiny ľudí, osamelých rodičov s deťmi, ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí, ktorí prežili násilie, na potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a utečencov z komunity LGBTQI.

Modrý bod sa skladá z 2 časti:
1. Informačno-poradenské centrum, ktoré je súčasťou Modrého Bodu – je iniciatívou UNHCR
2. Priestor pre deti a rodiny, je to iniciatíva UNICEF

Adresa a kontakt:

1. Staničné námestie 9, 040 01 Košice
+421 947 924 757 (Priestor pre deti a rodiny)
+421 947 924 763 (Informačno-poradenske centrum)
+421 947 924 760 (Mobilný tím)

2. Športová 31, 071 01 Michalovce-Stráňany
+421 947 924 758 (Priestor pre deti a rodiny)
+421 947 924 764 (Informačno-poradenske centrum)
+421 947 924 759 (Mobilný tím)

3. Cintorínska 5, 949 01 Nitra
+421 911 055 889

Email: ukrajina@shr.sk
Jazyk komunikácie: SJ, AJ, UA, RU

Časopis Humanita   

Časopis dobrovoľníckeho sektora

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Spolu s časopisom vychádza špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých pod názvom Humanita Plus. Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

šéfredaktor: Maroš Silný
kontakt: tel.: 0948/016 123, e-mail: redakcia.humanita@gmail.com
adresa redakcie: Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3
registrácia: MK 710/92

Carissimi, časopis pre ľudí so zdravotným postihnutím, chorých a starších s materinským jazykom maďarským.
Carissimi vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, v spolupráci s Carissimi n.a.. Distribúciu zabezpečuje Carissimi n.a.

šéfredaktor: Erika Tóthová
kontakt: tel.: +421 907 812 236, e-mail: carissimi.lap@gmail.com
registrácia: EV 3982/10

Časopis Humanita  |  Časopis Humanita Plus

Podporte nás   


Podporte nás 2%

Príspevky vo forme 2 % dane z príjmu, nie sú príspevok navyše. Práve naopak, tieto prostriedky v prípade neuplatnenia svojho práva ich daňový úrad odvedie do štátneho rozpočtu.

Vy však máte jedinečnú možnosť a právo rozhodnúť o osude Vašich 2 %. Rozhodnite sa a podporte tak Slovenskú humanitnú radu, národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií.

Stručný postup poukázania 2%

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatenie dane vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať

Viac informácii o 2% z dane a dalšie tlačivá najdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme Vám!

- Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Aktuality   


Komora mimovládnych neziskových organizácií

pri Rade vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie

15.5.2024 - Nezávislá platforma SocioFórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Ekofórum - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií, Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií, Rada mládeže Slovenska, Fórum donorov, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Ženská loby Slovenska, Slovenská humanitná rada, Únia materských centier, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím, Fórum života, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej Republiky, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR, Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR, Slovenský Červený kríž, Vidiecky parlament na Slovensku, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, Asociácia pre ochranu práv pacientov SR, Asociácia firemných nadácií a fondov, Slovenská sieť proti chudobe, Slovenský olympijský a športový výbor a Občianska platforma pre demokraciu.

Priestor Rady vlády pre Mimovládne neziskové organizácie považujeme za priestor pre diskusiu vyjasňovanie si názorov, hľadanie riešení znamenajúcich spoločné pozdvihnutie podmienok pre život vo verejnom priestore.

Veríme že cestou k znižovaniu akéhokoľvek napätia - aj toho fatálneho, na najvyššej spoločenskej úrovni, ktorého aktu sme svedkami v týchto hodinách - je vzájomné spoznávanie sa, vysvetľovanie, porozumenie a nasledovné budovanie dôvery.

My, zástupcovia platforiem Mimovládnych neziskových organizácií zastúpených v KOMORE MNO pri rade Vlády SR pre MNO rázne odsudzujú všetky akty násilia, ktorými eskaluje napätá situácia v našej rozdelenej spoločnosti.

Našim krédom a poslaním je prispievať k rozvoju kvality života v našej spoločnosti.

V týchto chvíľach však vyjadrujeme predovšetkým ľudské prianie skorého uzdravenia sa premiéra našej krajiny. A nasledovne pohodovú cestu spať do výkonu verejnej funkcie.

V mene platforiem MNO KOMORY MNO pri rade vlády SR
Marcel Zajac

Zbierka pre zdravotne znevýhodnených a sociálne odkázaných ľudí

Zbierka v prospech zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných

Pracovná ponuka! Sociálny pracovník/-čka s utečencami v Bratislave

6.9.2022 - Miesto práce: Budyšínska, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: Ihneď
Mzdové podmienky (brutto): od 1 350 EUR/mesiac, 7.90 EUR/hod


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- samostatné vyhľadávanie, diagnostika a nachádzanie riešení pre jednotlivcov a rodiny cieľovej skupiny projektu, (osoby s medzinárodnou formou ochrany, doplnková ochrana, azyl)
- poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva
- krízová intervencia
- poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií a distribúcia klienta príslušným odborníkom a inštitúciám
- sociálna asistencia
- vedenie spisovej dokumentáciu klientov, vypracovávanie mesačných správ/výkazov
- mapovanie lokalít a analýza potrieb klienta v danom prostredí, určovanie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte,
- podieľanie sa na napĺňaní individuálneho integračného plánu, vypracovávanie individuálnych plánov v spolupráci s klientmi
- realizácia činností, ktoré podporujú účasť klienta na občianskom a kultúrnom živote spoločnosti,
- vedenie časti realizačného tímu (sociálny asistent, kultúrni mediátori)

Zamestnanecké výhody, benefity
Skupinová/individuálna supervízia na pravidelnej úrovni.
Práca s flexibilnou pracovnou dobou
Práca v medzinárodnom prostredí
účasť na školeniach a podujatiach medzinárodných organizácií

Informácie o výberovom konaní
Prosíme o zaslanie profesijného životopisu v SJ vrátane krátkeho opisu vnútornej motivácie, prečo by ste chceli pracovať práve s cieľovou skupinou (osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou).
LEN KOMPLETNÉ ŽIADOSTI BUDÚ HODNOTENÉ. NA POHOVORE HOVORÍME AJ PO ANGLICKY.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore sociálna práca
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) a Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Ostatné znalosti: Microsoft Office 365 - Mierne pokročilý
Vodičský preukaz: B
Prax na pozícii/v oblasti: Sociálna práca
Počet rokov praxe: 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Do nášho tímu potrebujeme človeka, ktorý je nadšený pre prácu, dokáže pracovať veľmi úzko a koorperatívne v rámci teamu aj so spolupracujúcimi organizáciami. Zároveň potrebujeme skúseného sociálneho pracovníka, ktorý má skúsenosti s poskytovaním poradenstva.

Kontakt:
Kontaktná osoba: Irina Adamova
Tel.: +421918615020

Smutná správa

31.8.2022 - S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 31.8.2022 nas navždy opustil náš bývalý dlhoročný kolega a najmä bývalý prezident Slovenskej humanitnej rady, pán Ivan Sýkora. Bolo pre nás cťou pracovať po jeho boku a všetkým nám bude veľmi chýbať. Posledná rozlúčka s pánom Ivanom Sýkorom prebehne dňa 7.9.2022 o 14:00 v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke.

SPÚŠŤAME KAMPAŇ KU SVETOVÉMU HUMANITÁRNEMU DŇU 2022 #RealLifeHeroes

18.8.2022 - ....žiadne medaily, žiadne rekordy, žiadne stupne víťazov: len záchrana životov...

Humanitárni pracovníci sa snažia každú hodinu každého dňa zachrániť a zlepšiť životy ľudí v núdzi. Kedykoľvek a kdekoľvek ľudia potrebujú pomoc, sú tu iní, ktorí im ju poskytujú. Aj keď sú niekedy sami zasiahnutí katastrofou, aj vtedy humanitárni pracovníci reagujú ako prví. Naši každodenní hrdinovia možno nie sú viditeľní každý deň, ale bez nich by nebola poskytnutá pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ďaleko od reflektorov kamier a mimo titulkov, spoločne zmierňujú utrpenie a prinášajú nádej.


SPÚŠŤAME KAMPAŇ KU SVETOVÉMU HUMANITÁRNEMU DŇU 2022 #RealLifeHeroes

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

6.7.2022 - Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na práva seniorov a elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Rada nadväzuje na činnosť Výboru pre seniorov , ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády. Viac info...

V Bratislave sa opäť bude konať Dáždnikový pochod na podporu utečencov a utečenkýň.

16.6.2022 - Nadácia Milana Šimečku, Slovenská humanitná rada a Mareena s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike organizujú v sobotu 18. júna v Bratislave podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Začne sa o 14:00 na Primaciálnom námestí bubnovacím workshopom Jamadan. Po ňom odštartuje Dáždnikový pochod ulicami hlavného mesta, ktorý ukončíme na Tyršovom nábreží, kde je pripravený pestrý program, workshopy a stánky až do 22:00. Viac info...

Ako neziskovky pomáhali štátu a samosprávam zvládnuť prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

27.5.2022 - Prieskum sa uskutočnil 22.4. až 29.4.2022 a zúčastnilo sa ho 124 organizácií. Viac informácii sa dozviete v priloženom dokumente

Prezidentka prijala predstaviteľov mimovládnych organizácií a ocenila ich pomoc štátu.

26.5.2022 - Viac informácii sa dozviete v priloženom dokumente

Slovenská humanitná rada poskytuje nepretržité služby pre utečencov

21.4.2022 - V rámci mandátu od UNHCR aktuálne Slovenska Humanitná rada zabezpečuje:

- 24 / 7 služby na hraničnom prechode Vyšné Nemecké
- 24/ 7 HP Ubľa
- 12 / 7 služby na hraničnom prechode Veľké Slemence
- 12 / 7 služby v Nitre
- 12 / 7 služby v utečeneckom tábore v Gabčíkove
- 8 / 5 služby v Košiciach pri Hlavnej stanici v areáli Červenej Hviezdy
- 8 / 5 RC Žilina
- 8 / 5 RC Michalovce

Včasná intervencia - deti na úteku

23.3.2022 - Knižka sa osvedčila aj v krízových situáciach ako pomoc dieťaťu napr. pri spracovaní rozvodu rodičov, pri pobyte v nemocnici, pri dočasnom odlúčení od rodiča a pod. Vzhľadom na maximálne pozitívnu spätnú väzbu sme vo vydavateľstve zareagovali na momentálnu situáciu a rozhodli sme sa knižku poskytnúť pre rodiny nielen utekajúce pred vojnou, ale aj pre tie, ktoré takúto možnosť nemajú a s extrémne stresovou situáciou sú nútené sa vyrovnávať priamo na mieste alebo blízkosti vojny. Knižka je od 19.3. k dispozícii na volné šírenie v elektronickej podobe v ukrajinskom jazyku. www.knizka.online

Tlačová správa Tarta banky

21.3.2022 - Tatra banka doplní balík opatrení o zámenu hrivien
Татра Банк додасть можливість обміну гривні до пакета заходів

Stránky Európskej komisie, kde sú odpovede na otázky napr. o dočasnom útočisku v rámci EÚ, o cestovaní v rámci Európy.

21.3.2022 - Stránky Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine

Kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením

7.3.2022 - Kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Informácie o rozsahu zdravotnej starostlivosti a spôsobe fakturácie ZS poskytnutej občanom Ukrajiny.

11.3.2022 - Nakoľko sa informácie môžu zmeniť, zasielam link na sekciu na Všzp: : https://www.vszp.sk/ukrajina/

Newsletter

Praktické informácie pre prístup k financiám, ktoré prijala Slovenská sporiteľňa

11.3.2022 - Finančné zbierky a prevody peňazí na Ukrajinu
Pre všetky transparentné účty slúžiace na zber peňazí na podporu ľudí na Ukrajine sme zrušili poplatky za vedenie a zverejňovanie transparentného účtu. Zároveň sme zrušili poplatky za prevody na Ukrajinu zo všetkých účtov vedených v Slovenskej sporiteľni.

Zakladanie účtov pre utečencov
Kvôli efektívnej výplate finančnej pomoci je pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú ostať na území Slovenska, praktické zriadiť si na Slovensku bankový účet. V Slovenskej sporiteľni im ho poskytneme na rok zadarmo vrátane platobnej karty a internetbankingu. Účet si môžu zriadiť v ktorejkoľvek z našich pobočiek. Budú k tomu potrebovať doklad totožnosti s fotografiou – cestovný pas, ID kartu Ukrajiny (tzv. Travel document) alebo tzv. Náhradný cestovný doklad.

Bankomaty na hranici a bezplatné výbery
Aby sme utečencom uľahčili prístup k hotovosti, umiestnili sme dva bankomaty do blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Zároveň pre všetky bankomaty Slovenskej sporiteľne platí, že v najbližších dňoch (po úprave systému) zrušíme účtovanie poplatkov za výbery kartami vydanými ukrajinskými bankami.

Výmena ukrajinských hrivien
Žiaľ, ukrajinské hrivny nezamieňame a kvôli systémovým nastaveniam ich aktuálne ani zamieňať neplánujeme. Podľa našich informácií hrivny aktuálne nezamieňa žiadna komerčná banka. Výmena môže byť dostupná v zmenárňach, odporúčame si však vopred overiť výmenný kurz a prípadné poplatky spojené s výmenou.

Snažíme sa hľadať aj ďalšie možnosti ako ľuďom z Ukrajiny umožniť jednoduchšie získanie hotovosti. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že od piatku 5.3.2022 umožníme zmenárenské operácie v obmedzenom režime, avšak len z USD na EUR.

ATM výber UA výška
Osobny účet UA výška.pdf

Sme susedia - charitatívna zbierka

7.3.2022 - Vo štvrtok 24.2.2022 bola naša susedná krajina napadnutá Ruskou federáciou. Následkom pretrvávajúceho násilia je bezprecedentné množstvo našich susedov spoza východných hraníc momentálne nútených opustiť svoje domovy a rodiny. Ľudia z Ukrajiny potrebujú pomoc od každého z nás. Po úvodnom šoku je potrebná dlhodobá a udržateľná pomoc utečencom v uľahčení nového začiatku. Pomôžte nám poskytnúť takúto pomoc ľuďom, ktorí sa rozhodnú usadiť sa na Slovensku a stať sa tak aj Vašimi susedmi.
Sme susedia - charitatívna zbierka

Z Ukrajiny na Slovensko

7.3.2022 - Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Domov pre Ukrajinu - charitatívna zbierka a divadelné predstavenie DOMOV (kde je ten tvoj?) v Starej Tržnici, BA

2.3.2022 - Divadlo Nová scéna a Slovenská humanitná rada organizujú dňa 8. marca 2022 v priestoroch bratislavskej Starej tržnice charitatívnu zbierku a divadelné predstavenie Domov (kde je ten tvoj?) v prospech ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Po celý deň od 9.00 hod. do 19.00 hod. môžu obyvatelia Bratislavy prinášať materiálnu pomoc určenú predovšetkým najzraniteľnejším osobám - matkám s malými deťmi.

9.3.2022 - Všetkým návštevníkom ďakujeme a tešíme sa z veľkého záujmu pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou. Fotky z akcie spravil fotograf: MEMO PHOTO AGENCY | Matt Rybansky

Vyjadrenie p. Svěráka k aktuálnej situácii

2.3.2022 - Volali nam o vikendu z ministerstva vnitra, jestli bychom nenapsali dopis Koljovi.

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

28.2.2022 - Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Postaráme sa o vás.

Ako sa aktívne zapojiť do aktivít pomoci Ukrajine

28.2.2022 - Viac info nájdete na stránkach ambrela.org.

Pomoc pre Ukrajinu - ubytovanie

27.2.2022 - Na tejto stránke nájdete ubytovanie pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.

Výzva občianskeho sektora vláde SR k poskytovaniu humanitárnej pomoci Ukrajine

25.2.2022 - Kompletnú výzvu nájdete v priloženom PDF dokumente.

Kto pomôže Ukrajine | Donio

24.2.2022 - https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Dnes, vo štvrtok 24. 2. 2022 sme od rána svedkami začínajúcej ruskej invázie na Ukrajinu, vo viacerých mestách, vrátane hlavného mesta Kyjev počuť výbuchy. Inváziu odsúdila celá naša politická reprezentácia, vrátane prezidentky SR aj premiéra, lídrov a líderiek EÚ, NATO a ostatných krajín. Pripomeňme si, že v posledných mesiacoch zhromaždilo Rusko pri Ukrajinských hraniciach takmer 200.000 vojakov a vojenský útok zjavne dlhodobo plánovalo, napriek tomu, že Ukrajina, EÚ aj NATO sa dlhodobo snažili o mierové riešenie. Iniciatíva mimovládnych organizácií ...čítať viac


Pozor zmena e-mailovej adresy

13.12.2021 - Od dnešného dňa používajte iba e-mailovú adresu shr@shr.sk

Pôvodná adresa shr@changenet.sk bude zrušená.


Podporte verejnú výzvu "Ponúknime bezpečie ľuďom z Afganistanu"

22.8.2021 - Viac informácií nájdete na tomto linku link


Dáždnikový pochod na podporu utečencov 2021

16.6.2021 - V Bratislave sa opäť bude konať Dáždnikový pochod na podporu utečencov

Takmer 80 miliónov ľudí na svete bolo nútene vysídlených zo svojich domovov. Teda približne každý stý človek je utečencom. Až 40 percent z nich sú deti. Viac ako 26 miliónov z nich sú ľudia na úteku, ktorí museli opustiť svoju krajinu, aby unikli pred prenasledovaním a hrôzami ozbrojených konfliktov. Ich odvahu a silu pripomína Svetový deň utečencov.

V tento deň sa ľudia po celom svete “skryjú” pod dáždniky, aby symbolicky vyjadrili solidaritu so žiadateľmi o azyl, ľuďmi, ktorí získali doplnkovú ochranu a azylantmi. Tento rok sa opäť k tejto iniciatíve pripojí aj Slovensko. Podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov organizujú Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (Zastúpenia UNHCR pre strednú Európu) v nedeľu 20. júna. Začne sa o 14:00 na Primaciálnom námestí bubnovacím workshopom Drumstas. Po ňom odštartuje Dáždnikový pochod ulicami hlavného mesta, ktorého cieľom bude Tyršovo nábrežie. Tam bude program pokračovať bábkovým predstavením Posledný dinosaurus Divadla na hojdačke aj koncertom Andrey Bučko. Okrem toho budú môcť návštevníci absolvovať workshop Cirkus-kus, ochutnať netradičné jedlá či zahrať si volejbal. Pripravená je aj výstava najlepších plagátov súťaže Refjúžn Poster z minulého roka.

„Ráno sa v kľude zobudiť, ísť do práce, cez víkend tráviť voľný čas so svojou rodinou alebo kamarátmi. Takéto, u nás bežné a samozrejmé veci, si však nemôže dovoliť viac ako 26 miliónov utečencov, ktorí museli svoju krajinu opustiť a sú nútení hľadať si lepší život mimo svojho domova. Aj preto si každý rok pripomíname Svetový deň utečencov ako prejav solidarity voči utečencom v rámci celého sveta,” vysvetľuje význam Svetového dňa Peter Devínsky, prezident Slovenskej humanitnej rady.

Nina Galanská, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku, k tomu dodáva: „Až jedno percento celej svetovej populácie nemôže žiť v mieste, ktoré nazývali svojím domovom. Napriek tomu na Slovensku neprevláda u verejnosti ochota prijímať utečencov. Z výskumu Centra pre výskum etnicity a kultúry vyplýva, že viac ako 85% respondentov nesúhlasí s tým, aby Slovensko prijímalo viac utečencov ako doteraz. Naše vnímanie tejto témy je vo veľkej miere ovplyvnené informáciami a obrazmi z rokov 2015 a 2016, kedy sa stal vysoký počet utečencov prichádzajúcich do Európy jednou z hlavných tém politického a mediálneho diskurzu. Veríme, že pripomínaním Svetového dňa utečencov aj cez verejné a kultúrne akcie aspoň čiastočne dokážeme meniť negatívny obraz o týchto ľuďoch a problematike utečenectva ako takej.”

Celý program a podrobnosti akcie


Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike za r. 2020

21.5.2021 - https://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality


Rady pre seniorov - zvýšený počet podvodov

31.3.2021 - - v súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, vám zasiela krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku. Odporúčania a možné návody, by vám mohli slúžiť ako pomôcka k prevencii kriminality páchanej na senioroch. Dovoľujeme si Vás požiadať o distribúciu týchto informácii vašim členom, prípadne inej cieľovej skupine seniorov.
Podvody zamerané prevažne na seniorov

· núdzový stav zločincov neodrádza - v poslednom období polícia zaznamenala zvýšený počet podvodov páchaných na senioroch,
· páchatelia zneužívajú pandémiu na vylákanie ich úspor. V čase núdzového stavu však ide o obzvlášť závažný zločin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 10 – 15 rokov! A to už v štádiu prípravy alebo pokusu, nemusí dôjsť ani k jeho dokonaniu,
· polícia si tiež všimla, že aj v bankách sa deje niečo neobvyklé. Niektorí seniori vkladajú vyššie čiastky peňazí na cudzie účty. Polícia sa preto začala o tieto neobvyklé operácie zaujímať a zistila, že ide o podvody na senioroch,
· v podstate ide o známy modus operandi, ktorý pracovne nazývame „Vnuk v núdzi“. Podvodník osloví seniora, vyvolá v ňom pocit, že jeho blízky potrebuje pomoc, a tak od neho vyláka peniaze štandardne na predstieranú operáciu rodinného príslušníka alebo jeho nevyhnutné ošetrenie v nemocnici, za ktoré je potrebné zaplatiť. Dôverčiví seniori tak v snahe pomôcť blízkemu ochotne zaplatia. No nie za skutočný zdravotnícky zákrok, ale na účet podvodníka. Naďalej to skúšajú aj s inými dôvodmi, ako je kúpa bytu, auta a podobne,
· obete kontaktujú s desivou správou - podvodníci počas pandémie zašli ešte ďalej. V čase, keď neustále z médií počúvame, ako na COVID-19 denne zomierajú ľudia, zaútočili na city starších ľudí a túto situáciu využili vo svoj prospech. Aby neboli odhalení, najskôr oslovia osobu zo sociálne slabších občanov, aby na podvod za úplatu poskytli svoj účet v banke. Za úplatu tak ochotne podvodníkom dajú aj svoje prístupové práva k internetbankingu, aj s platobnou kartou.

1. Prípad spočíval v osobnom oslovení neznámym mužom na ulici

Dotyčný požadoval požičanie 10 eur do lekárne s tým, že predsa sa poznajú a sú susedia s príbuznými oslovenej pani. Správal sa milo, bol komunikatívny, neustále ubezpečoval o vrátení peňazí. Pani si po premyslení situácie uvedomila, že je málo pravdepodobné to, čo dotyčný uviedol a po odmietnutí jeho požiadavky odišiel. Navrhovaný postup, odporúčanie: · nevyťahovať peniaze/peňaženku pred cudzími,
· nechcieť za každú cenu pomôcť cudzím ľuďom,
· uvážene premyslieť, s kým sa dám do reči,
· nerozvíjať rozhovor, zvážiť pravdivosť požadovaného.

2.Prípad seniora, ktorý naletel podvodníkom na internete

85 ročný klient naletel v decembri 2019 podvodníkom na internete, od ktorých dostal e-mailom správu, že vyhral z facebooku 1.000.000,- dolárov avšak musí zaplatiť poplatok v sume 810 eur. Podvodníci sa vydávali za banku z Francúzska. Z dostupných internetových zdrojov bolo zistené, že sa jedná o tzv. klonovú spoločnosť. Podvodníci od klienta postupne v období december 2019 až február 2020 vylákali jeho celoživotné úspory vo výške 23 300 eur, pod rôznymi zámienkami. Klient posielal peniaze na turecký účet. Nátlak od podvodníkov na klienta sa stupňoval. Klient podal trestné oznámenie. Podvodníci s klientom komunikovali ešte v septembri 2020, keď sa mu podvodník ozval s tým, že mu chce pomôcť aby mu peniaze vyplatili, ale že musí zaplatiť 1000 eur. Navrhovaný postup, odporúčanie:
· kontaktovať políciu, podať trestné oznámenie,
· prípad zmedializovať najmä za účelom prevencie ostatnej verejnosti.

3. Prípad spočíval v zámienke zmeniť seniorovi účet
Senior býval sám v byte. Na pevnú linku mu volal pán – predstavil sa, že je pracovník banky, bola to presná tá istá banka v ktorej mal senior založený účet a na účte mal 11 000,- € a nahováral seniora pod zámienkou, že existujúci účet už nebude môcť používať a je potrebné si založiť iný, nový účet. Nemusí vôbec prísť na pobočku banky, ponúkol sa on mu to vie založiť aj cez telefón, len potrebuje jeho údaje a tiež prihlasovacie meno a heslo na účet resp. na internet banking. Senior s týmto nesúhlasil a tak mu takzvaný pracovník banky vyvolával tri dni a tri dni a presviedčal, že sa nemusí ničoho báť. Senior sa dal napokon prehovoriť a poskytol mu svoje prihlasovacie údaje. O tomto telefonáte nikomu z rodiny nepovedal a ani sa s ním neporadil. Po nejakom čase ako takzvanému pracovníkovi banky poskytol svoje údaje mu napadlo, že asi neurobil správne a následne kontaktoval políciu a pobočku banky. Senior mal veľké šťastie nakoľko ubehlo iba málo času transakcia z účtu na účet ešte nebola prevedená a polícia s pracovníkmi banky mu pomohli a zabránili v tom aby boli jeho celoživotné úspory prevedené na podvodníkov účet.

Navrhovaný postup, odporúčanie:

· neposielať nikomu svoje prihlasovacie údaje (e-mailom, ani nijako inak), a už vôbec nie prístupové práva k internetbankingu,
· telefonicky, alebo osobne kontaktovať banku, či inú inštitúciu, od ktorej Vám prišiel podozrivý mail, resp. akýkoľvek e-mail, v ktorom od Vás požadujú zaslanie fin. sumy, či zaslanie prihlasovacích údajov, resp. prístupových práv,
· buďte veľmi opatrní k e-mailom od ľudí, ktorých nepoznáte - najmä ak sa pýtajú na odkazy alebo otvárajú súbory (v prípade pochybností zavolajte napr. svojmu rod. príslušníkovi, alebo inej dôveryhodnej osobe),
· e-maily odoslané od subjektov, ktoré síce poznáte, ale ktoré požadujú neobvyklé veci, sú tiež podozrivé - podľa možnosti ich overte telefonicky!
· v súčasnej situácii by ste mali byť opatrní voči všetkým e-mailom, ktoré požadujú kontrolu alebo obnovenie vašich prihlasovacích údajov, aj keď sa zdá, že pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Pokúste sa overiť pravosť žiadosti inými prostriedkami, neklikajte na podozrivé odkazy ani neotvárajte žiadne podozrivé prílohy!!!
· dávajte si pozor na nevyžiadané maily, SMS-ky a telefonáty, najmä ak do vás chcú heslá alebo iné citlivé informácie apelujúc na mimoriadnosť situácie,
· hackeri (internetoví podvodníci) vedia, že veľakrát je ľahšie zmanipulovať ľudskú myseľ, ako sa dostať do počítačového systému. Pamätajte na to, že banky ani iné spoločnosti od vás nikdy nebudú žiadať vaše heslo!
· chráňte svoje zariadenia.Výzva na predloženie ponuky - tlmočenie a preklady

2.10.2020 - - Čestné vyhlásenie uchádzača, - Špecifikácia predmetu zákazky, - Výzva na predkladanie ponúk


Vyhlásenie k aktuálnej situácií v utečeneckom tábore v Grécku.

14.9.2020 - - tábor Moria - podpora relokácií


Pomoc od spoločnosti Expodom.sk

12.6.2020 - - Slovenská humanitná rada realizuje projekty, ktoré pomáhajú našim cieľovým skupinám a klientom, pracujeme v oblasti sociálneho poradenstva, sociálnej asistencie a podpory aj tých, ktorí sa v živote ocitli v neľahkých situáciách. Považujeme za dôležité, aby sa o našej činnosti dozvedela odborná aj široká verejnosť, aby sa rozširovali naše partnerstvá aj možnosti pomoci. V tomto smere sa nám rozhodla pomôcť aj spoločnosť Expodom.sk, ktorá nám ako sponzorský dar poskytla party stan, ktorý budeme môcť využívať pri kontaktoch na verejných priestranstvách a prezentáciu našich aktivít, za čo sme vďační a veríme, že sa nám tak podarí komfortnejšie plniť naše ciele.


LEN SPOLU TO PREKONÁME

20.4.2020 - Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO

Smutných správ je okolo nás v posledných dňoch veľa. Napriek tomu sme svedkami neúnavného pôsobenia desiatok občianskych iniciatív a mnohých neziskových organizácií pri zmierňovaní následkov koronakrízy na celom Slovensku. Sme na tieto prejavy spolupatričnosti, ľudskosti a solidarity hrdí.

Musíme ako spoločnosť a jej inštitúcie - štátne, súkromné i neziskové - v dnešnej situácii držať spolu aj napriek tomu, že sme v niečom odlišní a nie vždy spolu súhlasíme. To, že sa dopĺňame, zvyšuje efektivitu pomoci a celkové blaho pre spoločnosť.

Od začiatku šírenia sa koronavírusu po Slovensku robia mimovládne neziskové organizácie spolu so stovkami dobrovoľníkov všetko preto, aby boli pripravené rýchlo reagovať a zabezpečiť ľuďom v núdzi materiálnu aj inú pomoc, vrátane potravín, vody, dezinfekcie či ochranných pomôcok, ale aj prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a liekom. Mobilizujú nových dobrovoľníkov, koordinujú činnosť s ďalšími organizáciami, preukazujú veľkú mieru spolupráce, vymieňajú si skúsenosti a zdieľajú zdroje a kapacity. Ich možnosti i záber nie sú neobmedzené, napriek tomu ich úsilie je veľké a prínos pre spoločnosť dôležitý.

Viaceré z nich dlhodobo pôsobia vo vylúčených rómskych komunitách, poskytujú pomoc priamo v teréne, poznajú riziká spojené s komunitnou prácou a humanitárnou činnosťou. Mnohé dlhodobo podnecujú vznik komunitných centier v týchto lokalitách. Pomáhajúce organizácie pôsobia v lokalitách ako napr. Zborov, Kecerovce, Chminianske Jakubovany, Moldava nad Bodvou, Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Rokycany, Roškovce, Kojatice, Petrovany, Sveržov, Plavecký Štvrtok, Rankovce, Veľká Ida, Dobšiná, Varhanovce, Veľký Krtíš, Stará Teheľňa v Prešove, Luník IX v Košiciach a ďalších. Iné organizácie, zamerané na ochranu ľudských práv dohliadajú na to, aby neboli porušované práva ľudí či už z pohľadu diskriminácie na základe farby pleti, v prístupe k informáciám či k zdravotnej starostlivosti.

Vytrvalo ponúkame pomoc mimovládnych organizácií štátu. Napriek prirodzeným obmedzeniam, máme k dispozícii efektívne riešenia, založené na rokoch skúseností a práce priamo v teréne, práci s dobrovoľníkmi, ktoré môžu pomôcť zachraňovať životy. Tam, kde je to možné, realizujeme našu pomoc v teréne, neodohráva sa zďaleka iba zo vzdialených kancelárií.

Vývoj ostatných dní nám ukazuje, že urgentne potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi krízovým manažmentom vlády SR a pomáhajúcimi organizáciami z neštátnej sféry, ale väčšiu previazanosť ústredných, regionálnych a miestnych krízových štábov. Pretože všade, kde je to len trochu možné aktivisti a ich organizácie už dávno sú a budú aj naďalej. Len spoločne dokážeme efektívne využiť obmedzené zdroje a čas, ktorý máme k dispozícii.

Miestom, kde sa budú stretávať informácie o dianí vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám je Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity. Uvítame, ak sa krízový manažment vlády SR rozhodne vnímať odporúčania zúčastnených strán z tohto miesta nie ako neoprávnené zasahovanie do jeho kompetencií, ale ako snahu pomôcť efektívne a adresne. Expertízu a celkovú znalosť aktuálnych možností a práce celého občianskeho sektora ponúka verejnej správe aj Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, ktorý vznikol pri Komore MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Sme hrdí na to, ako sa v tejto krízovej situácii ukazuje spolupatričnosť a ľudskosť mnohých mimovládnych organizácií, združení, skupín ľudí aj jednotlivcov. Za posledné týždne v našom prostredí vidíme bezprecedentnú úroveň spolupráce. Táto kríza nás zomkla. Spolupracujeme ako nikdy predtým, vymieňame si skúsenosti a informácie, zdieľame zdroje aj ľudské kapacity.

Budeme naďalej ponúkať pomocnú ruku a veríme, že najdôležitejší je náš spoločný cieľ - aby sme spoločne túto situáciu zvládli čo najlepšie.

Podpísaní zástupcovia platforiem MNO, členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

Marcel Zajac, predseda KOMORY MNO a podpredseda Rady vlády SR pre MNO, platforma Ekofórum
Mária Machajdíková, Nezávislá platforma SocioFórum o.z.
Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
Soňa Lexmanová, Fórum donorov
Richard Medal, Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií
Beata Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Mária Behanovská, Vidiecky parlament ma Slovensku
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Branislav Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných SR
Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Daniel Kaba, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií
Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Soňa Holíková a Daniela Konečná, Únia materských centier
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií a fondov
Ivana Kohútková, Hlas občianskych organizácií
Karolína Miková, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Laura Dittel, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, Karpatská Nadácia
Boris Strečanský, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Vladimir Sendrei, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Filip Vagač, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Peter Medveď, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis
Kálmán Petőcz, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Výzvu podporili aj:
Martin Bútora, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Martin Macko, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Michal Davala, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


12 ľudskoprávnych organizácií píše politikom:

17.3.2020 - - Nešírte strach z migrácie, hovorte fakty


Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou

17.3.2020 - - Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


Výzva na predloženie ponuky

9.12.2019 - - Výzva na predloženie ponuky - dodávka osobných automobilov


ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2019

3.10.2019 - Pozdravujeme a srdečne Vás pozývame okúsiť niečo arteterapeutické, ak môžte aj zdieľať, alebo preposlať koho by to mohlo zaujať. Zámerom konferencie je prepojenie teoretických poznatkov, výsledkov výskumov a príkladov dobrej praxe. Zameranie sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovanie sociálnej izolácie a zlepšovanie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského a kultúrneho života.
Viac informácii (PDF)


Nedeľná paráda

Nedeľná paráda 17.6.2018

16.6.2019 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 16. júna 2019 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)


Vyhlásenie Komory mimovládnych organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie k radikalizácii spoločenských vystúpení voči organizáciám aktívnych občanov

Skončilo sa prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Dovoľujeme si v tejto súvislosti vyjadriť znepokojenie z viacerých verbálnych útokov, ktoré počas volebnej kampane odzneli na adresu občianskeho sektora a konkrétnych mimovládnych organizácií. pozriet

Odmietame zastrašovanie a vyhrážky ktoré odzneli v predvolebných vystúpeniach niektorých z kandidátov na prezidenta SR a ich podporovateľov. Zásadne nesúhlasíme s ich pokusmi prezentovať „mimovládne organizácie“, ako kriminálne skupiny.

Sme slobodní občania Slovenskej Republiky. Ako občania si plníme svoje povinnosti a chceme aj slobodne napĺňať naše občianske práva. Odmietame spochybňovanie nezávislej občianskej kontroly, občianskej participácie pri príprave legislatívnych noriem, či účasti verejnosti a občianskych organizácií pri tvorbe verejných politík. Odmietame tiež kolektívnu a paušálnu stigmatizáciu organizácií financovaných, či spolufinancovaných zo zahraničia.

S túžbou po napredovaní našej spoločnosti a vášňou pri napĺňaní tejto túžby pôsobíme a naďalej chceme pôsobiť v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja detí a mládeže, či seniorov, v oblasti duchovného rozvoja a kultúry, amatérskeho športu a telesnej výchovy, v oblasti zachovávania historických a kultúrnych tradícii našej spoločnosti, ale aj v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv. Nebránime sa kritickej diskusii o stave a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti, ale odmietame šírenie strachu, nenávisti a nepravdivých informácií.

Komora MVO tiež vyjadruje podporu publikovaným stanoviskám:

1. Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
- Rada vyjadruje hlboké znepokojenie a rozhorčenie nad tým, že v práve prebiehajúcej prezidentskej kampani sú prítomné zo strany viacerých kandidátov a ich podporovateľov silné prvky antisemitizmu, homofóbie a iných foriem intolerancie, ktoré nadobúdajú organizovanú formu.
- Rada zásadne odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti a vyzýva všetky osoby zapojené do kampane pred druhým kolom volieb, aby sa takýchto prejavov zdržali.

2. Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie(VRAX).
- VRAX vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote ( bod 1, s. 3: „...Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie.“).
- V nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi;

Poznámka: Predstavitelia mimovládnych organizácií dnes o vyhlásení Komory MVO, ako aj téme verbálnych útokov na občiansky sektor informovali Radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie (ktorej 22. zasadnutie sa uskutočnilo dnes v priestoroch Hotela Bôrik).

Pre viac infomácií prosím kontaktujte: Marcel Zajac, predseda Komory MVO a podpredseda Rady vlády pre MNO


Vianočný Dobrý trh 2018

16.12.2018 - Príďte navštíviť náš stánok na vianočnom Dobrom trhu na námestí SNP v Bratislave. Budeme mať pre vás nachystané ručne vyrábané drobnosti od našich klientov a určite si aj pochutnáte na "utečeneckých" špecialitách. Všetci ste u nas vítaní. Viac informácii www.dobrytrh.sk Vianočný Dobrý trh 16.12.2018Nedeľná paráda 2018

Nedeľná paráda 17.6.2018

17.6.2018 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 17. júna 2018 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)

Uznesie týkajúce sa aktuálnej situácie v našej krajine

12.04.2018 - - Slovenská humanitná rada ako riadny člen Rady vlády pre mimovládne organizácie spolupodporila nasledovné uznesie týkajúce sa aktuálnej situácie v našej krajine

Postavme sa za slušné Slovensko

Postavme sa za služné Slovensko
Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

26.10.2017 - Ďakujeme organizátorom za pozvanie a našim utečencom z tábora z Rohoviec za obetavú účasť na X. ročníku Turnaja BLMF proti rasizmu vo futbale. Krátku reportáž a video z akcie si môžete pozriet na tejto stránke.

15.10.2017 - Už 10. ročník Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) proti rasizmu a intolerancii sa uskutoční 15.10.2017 o 10:00 v Športovom areáli Pavla Gleska v Centre akademického športu STU na Račianskej ulici 103 v Bratislave (Mladá garda).

Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

Organizácie   


A -J

A A.B.ZRTV Piešťany, Ambrelo - občianske združenie, ASKAS - asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Asociácia detí a mládeže (ADAM) s vnútorným a telesným ochorením v SR, Asociácia Marfanovho syndrómu, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Asociácia seniorov - expertov

B Benefičné združenie slabozrakých detí

C Centrum pomoci a vzdelávania

Č Človek a príroda - Pro Homine In Natura

D Detská organizácia Fénix, Detská organizácia FRIGO, Detské centrum Ružomberok, Detský fond Slovenskej republiky, Diakonické združenie RODINA, Dom sociálnych služieb - MOST, n.o., Dom sv. Martina, nezisková organizácia, Domov pre každého

F Fórum pre pomoc starším

G GREGORIÁL

H Hemat - dobročinné združenie, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, HOSPIC MATKY BOŽEJ, Humanita a zdravie pre všetkých, Humanita, neinvestičný fond, Humanitná spoločnosť Humanita pre život, Humanitná spoločnosť Prijatie, Humanitné združenie Ľudské srdce

I Integra -Združenie pre duševné zdravie

J JAS klub abstinujúcich Bratislava, Jednota dôchodcov na Slovensku

K - R

K Katolícka jednota Slovenska, Klub cystickej fibrózy, Košická organizácia vozíčkárov - Nezávislý život, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kynologický klub Ekoiuventa, o.z.

L Lepší svet, n.o., Liga boja proti diabetes mellitus, Liga proti reumatizmu na Slovensku, Liga za duševné zdravie,

M MARGARÉTKA, o.z., Materské centrum Bambino, Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách, Motýľ - Združenie na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám

N Nadácia pre pomoc ľuďom postihnutým Rettovým syndrómom - Slovensko, Národné združenie pre PKU - Slovensko, Náruč - pomoc deťom v kríze

O Občianske združenie - TOPĽA, Občianske združenie BARLIČKA, Občianske združenie celiatikov, Občianske združenie EFKO, Občianske združenie HUMÁNUM, Občianske združenie NADENÁŠ, Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím - Iskierka, Občianske združenie UŠKO, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Otvorená cesta - asociácia pre vnútorné oslobodenie, OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA

P PROVITAL, o.z.

R ROAD - Nezisková organizácia

S

S Slovak Crohn Club, Slovenská asociácia psov terapeutov, Slovenská hippoterapeutická asociácia (SHA), Slovenská liga celiakov, Slovenská spoločnosť celiatikov, Slovenská spoločnosť na ochranu zanedbávaných a zneužívaných detí - Dôvera, Slovenské hemofilické združenie, Slovenské krízové centrum - DOTYK, Slovenské misijné hnutie, Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora, Slovenský zväz nedoslýchavých, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovilco, Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže, Spoločnosť Belova, Spoločnosť detskej onkológie, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Spoločnosť familiárnych hyperlipoproteinémií a Slovenská asociácia aterosklerózy, Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Spoločnosť Medicína Alternatíva Naturalis, Spoločnosť pre podporu občianskych aktivít, Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe v SR, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu, Spoločnosť priateľov detí s polycystickými obličkami, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Spoločnosť Prometheus, Spoločnosť psoriatikov a atopikov - SR, Spoločnosť Turnerovho syndrómu, Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu, Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA

T - Z

Š Športinvalid,

Ú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Únia pracovníkov detských domovov,

Z Zámocký jazdecký klub, Združenie Korytnačky, Združenie Matta Talbota , Združenie MUDr. Ivana Novotného, Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR, Združenie na pomoc mentálne postihnutým - DÚHA, Združenie občanov AURA, Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých, Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí, Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, Združenie Umenie pomoci, Združenie zdravotne postihnutých Oravy, ZOM Prešov - Združenie zdravotne postihnutých, Zväz diabetikov Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Zväz sluchovo postihnutých,

Ž Živena - spolok slovenských žien

Dokumenty   


Stanovy, programové vyhlásenie, výročná správa, etický kódex dobrovoľníkov, uznesenie. Všetky dokumenty na jednom mieste.

stanovy // programové vyhlásenie // výročná správa // etický kódex dobrovoľníkov // uznesenie

Etický kódex pracovníkov organizácie Slovenská humanitná rada

Etický kódex SHR
Code of Ethics in SHR

Predbežné správy o zbierkach 19.3.2020

DOPLNENÁ Zbierka 000-2019-033794 - MV SR
DOPLNENÁ Zbierka 000-2019-033797 - MV SR

Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

11.1.2019 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033151 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem
11.1.2019 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033156 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

Zmluvy 2020 / 2021 / 2022 / 2023  


27.2.2023 - Rámcová dohoda s Pryzmat
- Pryzmat zmluva 2023
- Pryzmat Príloha č.1 návrh na plnenie kritérií
- Pryzmat Príloha č.2 Kódex Dodávateľa
- Pryzmat - dodatok - rámcová dohoda

13.2.2023 - Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Markvel, s.r.o.
- Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Markvel, s.r.o.

16.12.2022 - Zmluva o nájme nebytového priestoru - BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA
- Zmluva o nájme nebytového priestoru - BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA
- 28.4.2023 - Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru - BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA

14.11.2022 - Dodávka kancelárskych potrieb - Lamitec
- Dodávka kancelárskych potrieb - Lamitec
11.10.2023 - Dodávka kancelárskych potrieb - dodatok č.2
- Dodávka kancelárskych potrieb - dodatok č.2

2.11.2022 - Nákup výpočtovej techniky - Datacomp
- Nákup výpočtovej techniky od spoločnosti Datacomp s.r.o.

7.12.2022 - Dohoda o supervízii
- Supervízna dohoda / 2022-2023

12.4.2022 - Supervizia RIFUGIO SK 2019 AMIF
- Supervfzia prostredníctvom certifikovan6ho supervizora

22.2.2022 - Nákup výpočtovej techniky
- Nákup výpočotvej techniky
- Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu zákazky
- 14.4.2022 - Dodatok č. 1 - ku kúpnej zmluve

1.2.2022 - Dohoda o supervízii
- Supervízna dohoda / 2022

30.12.2021 - Poskytovanie advokátskych služieb
- Poskytovanie advokátskych služieb

27.7.2021 - Verejné obstarávanie nad 1000 €
- Verejné obstarávanie nad 1000 €

24.5.2021 - Neumahr tlačiareň, s.r.o.
- Špecifikácia predmetu zákazky propagačné materiály
- Objednávka - propagačné materiály

7.5.2021 - Zmluva o poskytovani verejných služieb
- O2 - poskytnutie služieb

7.5.2021 - Zmluva o poskytovani osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb
- Orange - poskytnutie zliav

1.4.2021 - Rámcová dohoda s Pryzmat
- Rámocová dohoda s Pryzmat
- Príloha číslo 1

15.1.2021 - - Rámcová zmluva - Nákup zdravotníckych pomôcok a liečiv
Príloha č. 2 Aktuálny zoznam kategorizovaných liekov
Príloha č. 3 Aktuálny zoznam kategorizovaných zdravotníckych

4.12.2020 - - Zmluva o poskytovaní služieb - tlmočenie a preklady
29.12.2020 - - Dodatok 1 - tlmočenie a preklady
25.9.2022 - - Dodatok 2 - tlmočenie a preklady

27.11.2020 - - Objednávka osobného motorového vozidla LEXUS RX 450h Premium

11.11.2020 - - Nákup výpočtovej techniky - kúpna zmluva
- Špecifikácia nákupu výpočtovej techniky - príloha č. 1 kúpnej zmluvy
- Výpis OR dodávateľa výpočtovej techniky

30.10.2020 - Zabezpečenie bielej techniky
- Objednavka - biela technika 29.10.2020

27.7.2020 - - Nákup výpočtovej techniky - kúpna zmluva
- Špecifikácia nákupu výpočtovej techniky - príloha č. 1 kúpnej zmluvy
- Odstúpenie od zmluvy na nákup výpočtovej techniky

5.6.2020 - - Nákup televízorov a príslušenstva

13.2.2020 - Nájomná zmluva - kancelárske priestory SHR - Košice
- Nájomná zmluva - kancelárske priestory SHR - Košice

1.2.2020 - - Supervízny kontrakt 2020

1.1.2020 - - Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23.9.2021 - - Dodatok číslo 1 - advokátske služby

1.1.2020 - - Zmluva Lexus - PPC team

Staršie zmluvy

20.12.2019 - - Zmluva Autopalace SK
9.12.2019 - - Výzva na predloženie ponuky - dodávka osobných automobilov
13.1.2017 - - Zmluva o poskytovaní zdravotníckych potrieb - Allestepharm.
16.1.2017 - - Dodatok č. 1 - Allestepharm.
30.11.2016 - - Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - ORANGE.
27.9.2016 - - Zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb - Specta s.r.o.

SHR PSEA policy   


- Kódex správania v oblasti prevencie a reakcie na sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie
- Code of Conduct to Prevent and Respond to Sexual Exploitation and Abuse

Náš tím   


Peter Devínsky

Prezident SHR

Eva Lysičanová

Koordinátorka projektov pre zdravotne znevýhodnených

Monika Zemanovičová

Ekonomické oddelenie

Róbert Demovič

Organizačné oddelenie

Irina Adamová

Projektová manažérka

Júlia Rokická

Koordinátor pre iniciatívu UNICEF „Child friendly spaces and mother baby corner“

Martin Giertl

Projektový manažér UNHCR

Katarína Mikulcová

PR Koordinátorka - +421 907 11 24 82

ŠTRUKTÚRA SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY   


Úrad SHR:
Peter Devínsky prezident SHR
T: 02/50200516, 0918/432840
email: devinsky@shr.sk

Róbert Demovič organizačné oddelenie, Rehis
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Monika Zemanovičová ekonomické oddelenie
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Maroš Silný šéfredaktor mesačníka Humanita
T: 0948/016 123
email: redakcia.humanita@gmail.com
Predsedníctvo SHR:
Peter Devínsky - prezident SHR
Jozef Borovka - člen predsedníctva
Judita Slezáková - člen predsedníctva
Bohuslava Zániová - člen predsedníctva

Martina Barboríková - náhradníčka
Revízna komisia SHR:
František Vojtech - predseda komisie
Eva Benžová - člen komisie
Imrich Trenčík - člen komisie

Kontaktujte nás   


Vaša správa bola poslaná. Ďakujeme!

Leave this empty:

Sídlo
Slovenská humanitná rada
Budyšínska 1
Bratislava, 831 03
T: (+421) 2-5020-0500
F: (+421) 2-5020-0510
Email
Pozor, zmena e-mailovej adresy!
shr@shr.sk
Sociálne siete