Pracovné poradenstvo

Pracovné poradenstvo je určené všetky osobám žijúcim na Slovensku, ktoré majú udelenú medzinárodnú ochranu, alebo azyl, je bezplatné a trvá vždy maximálne 1 hodinu.

V priebehu pracovného poradenstva sa s vami naše pracovníčky a pracovníci budú rozprávať o vašej predstave zamestnania, vašej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach.

Tiež vám povieme informácie o súčasnej situácii na trhu práce, pripravíme s vami váš životopis a motivačný list, naplánujeme stratégiu hľadanie nové práce, pripravíme vás na pracovný pohovor a prevedieme vás celým procesom hľadania novej práce.

V prípade potreby sa s vami vieme tiež dohodnúť na zabezpečení asistencie a sprevádzania na pracovný pohovor.

Pracovné poradenstvo obsahuje nasledujúce hlavné kroky počas individuálneho poradenstva:

Audit zručnosti a kvalifikácii:  klient prechádza auditom zručností a auditom získaných kvalifikácií z krajiny pôvodu. Skúmajú sa zručnosti klienta, ktoré presahujú jeho formálnu kvalifikáciu. Môžu byť predložené dokumenty, ktoré bude následne potrebné preložiť, resp. overiť ich pravosť. Klient prechádza počiatočným pohovorom, vyhodnocuje sa motivácia, identifikujú sa hlavné zručnosti, formálne aj neformálne, vytvára sa písomné portfólio a životopis, ktorý môže byť predložený budúcemu zamestnávateľovi, robí sa nácvik pracovného pohovoru. Sociálny pracovník vytvára plán činností aj s krokmi pre zosúladenie zručností a príležitostí. Sociálny pracovník robí aj nácvik pracovných zručností (dodržiavanie stanovenej pracovnej doby, včasný príchod na pracovisko atď.).

Vyhľadávanie pracovných príležitosti alebo praxe: pracovníci pomáhajú klientom hľadať aj možnosti pracovnej stáže alebo praxe, ktorá umožní klientom kontakt s majoritnou spoločnosťou a zlepší perspektívu klienta na budúce zamestnanie. Vhodným naštartovaním môže byt aj dobrovoľnícka činnosť, ktorá umožní získať prax a následne aj platené zamestnanie. V prípade uzavretia pracovného pomeru môže byť klientom poskytnutá sociálna asistencia pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo dohody. Pre uľahčenie adaptácie na pracovisku môžu po vzájomnej dohode projektoví pracovníci komunikovať so zamestnávateľmi.

Vyhodnotenie zodpovedajúcim možnosti a príležitosti: jednou z úloh sociálneho pracovníka je aj zreálnenie predstav klienta, sledovanie nepriamych výhod, často je to o zosúladení zručnosti, predstáv a príležitosti, čo predstavuje nadviazanie bližšieho kontaktu s klientom pre správne nasmerovanie klienta.

Preventívne opatrenia proti vykorisťovaniu či nevyplácaniu spravodlivej mzdy:  klienti sú oboznámení so svojimi právami vyplývajúcimi z platnej legislatívy.

V prípade záujmu o pracovné poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.