Špecializované sociálne poradenstvo na území BSK

Klientelu tvoria najmä cudzinci a cudzinky s prechodným a dlhodobým pobytom na Slovensku, ktorí majú v minulosti poskytnutú doplnkovú ochranu, v menšej miere tiež osoby s udeleným azylom či pretrvávajúcou poskytnutou doplnkovou ochranou. Sociálna služba, špecializované sociálne poradenstvo, sa realizuje zväčša ambulantnou formou v priestoroch organizácie. V potrebných prípadoch sa tiež poskytuje terénna forma sociálnej služby na území Bratislavského kraja.

Najrozšírenejšou témou poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva je u klientely podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Klientom a klientkam sa poskytuje poradenstvo ohľadne potrebných náležitostí podania žiadosti, sprostredkovaný kontakt s inštitúciami pri zabezpečovaní potrebných dokumentov, príprava vyjadrení a žiadostí a tiež sprevádzanie pri samotnom podaní žiadosti.

Klienti a klientky sa na sociálnu pracovníčku obracajú tiež ohľadne možností získania pobytu pre rodinných príslušníkov a príslušníčky, zabezpečenia adekvátneho ubytovania, informujú sa v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti či k štátnemu sociálnemu systému, prípadne za účelom získania pomoci pri hľadaní zamestnania.

Kontakt: Milada Madrová

Tel:  +421 904 348 736

Email:   madrova@shr.sk