Finančná a materiálna pomoc

S účinnosťou od 1.6.2022 Novela zákona č. 480/2002 o azyle systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a to poskytnutím jednorazového príspevku vo výške 1,5-násobku životného minima a tiež statného integračného príspevku, ktorý sa poskytuje vo výške 1,75-násobku sumy životného minima počas šiestich mesiacov. Po skončení podpory azylanti a osoby s doplnkovou ochranou integračnú podporu od státu viac nedostavajú.

Projekt bude riešiť špecifické situácie zraniteľných osôb cieľovej skupiny a to dlhodobo, počas celej doby jeho realizácie. Priznanie finančného príspevku je nenárokovateľné.

Každé vyplácanie finančného príspevku sa bude posudzovať individuálne s osobitným zreteľom na celkový potenciál pre integráciu a tiež rôzne životne okolnosti klientov. Finančná podpora z projektu je poskytovaná osobám, ktoré spĺňajú podmienky udelenia dávky v hmotnej núdzi.

Príspevky sa vyplácajú v hotovosti alebo vkladom na účet. Preferuje sa osobná forma odovzdania príspevku, nakoľko vyplácanie je často spojene aj s riešením iných záležitosti a zároveň slúži ako monitorovanie situácie klienta integrácie. Finančná podpora je vyplácaná v mesačných intervaloch.

V prípade, že budú vyčerpané všetky prostriedky projektu určené na finančnú podporu, vedenie projektu môže rozhodnúť o ukončení poskytovania dlhodobej finančnej podpory klientom, naďalej však bude poskytovať sociálne, psychologické a iné služby na základe integračnej zmluvy.

V prípade klienta s problémovým správaním, vedenie projektu môže po individuálnom posúdení situácie rozhodnúť o:

  • znížení finančnej podpory,
  • neposkytnutí žiadnej dlhodobej finančnej podpory (naďalej však bude poskytovať sociálne, psychologické a iné služby na základe integračnej zmluvy),
  • ukončení integračnej zmluvy.

V priebehu trvania podpory bude musieť klient dodržiavať pravidlá stanovené v integračnom pláne (aktívna participácia na kurzoch slovenského jazyka, aktívne vyhľadávanie práce, spolupráca s pracovníkmi projektu a pod.) v opačnom prípade mu môže byť dlhodobá finančná podpora pre zraniteľné skupiny zastavená/ znížená.

Osobám, ktoré sa vracajú na Slovensko z dôvodu predĺženia doplnkovej ochrany sa nebudú poskytovať žiadne finančné prostriedky a benefity, len sociálne, právne a psychologické poradenstvo, prípadne kurz slovenského jazyka (pokiaľ nie je kapacitne naplnený).

Materiálna pomoc je určená pre ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku, ktorí sa ocitli v náročnej situácii a nevedia si sami zabezpečiť základné potreby, ako napríklad potraviny, hygienické potreby či oblečenie.

V prípade, že ste sa ocitli v situácii, kedy by ste potrebovali materiálnu pomoc, môžete nás kontaktovať RIFUGIO@SHR.SK